Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden voor consumententransacties van Reno Toilet te Biezenmortel

1. Algemeen

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van alle tussen ons en opdrachtgever consument gesloten overeenkomsten. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon, die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De voorwaardes zijn ook van toepassing op aanbiedingen c.q. offertes.

2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Levering en levertijden

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. Reclamaties

a. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van het werk of na aflevering van een zaak.
b. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
c. Bij gegrond bevinding van een klacht zijn wij uitsluitend verplicht de goederen te vervangen dan wel te repareren. Daarnaast kan koper geen recht doen gelden op enig andere vergoeding.
d. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of ons de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
e. Ieder recht op overige reclamaties vervalt zodra de zaken zijn verwerkt of daaraan wijzigingen zijn aangebracht.

5. Eigendomsvoorbehoud

a. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper onze vordering terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper de verrichte of nog te verrichten leveranties uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang de koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
b. Indien koper enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats waar zaken zich bevinden.

6. Betaling

a. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling als volgt te geschieden: 45% bij opdrachten 55% bij levering. Vanaf de datum welke ligt na de betalingstermijn zoals genoemd in lid a. van dit artikel, is de koper in verzuim. Vanaf dit moment zijn wij gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% per maand of een zoveel hoger of lager percentage dat als kennelijk redelijk kan worden aangemerkt.
c. Door de koper gedane betaling strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn alle incassokosten voor zijn rekening. Onder deze kosten zijn mede begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, benevens de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn. Indien wij onze vordering uit handen moeten geven, zal een minimum tarief worden gehanteerd van 150,00 euro.
e. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling heeft gekregen, wordt de koper geacht in verzuim te zijn en is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zoals wordt bedoeld in art. 6.265 B.W., op grond waarvan wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd bedragen, welke koper nog verschuldigd is, geheel op te eisen en onze eigendommen terstond bij de koper te (laten) ophalen.

7. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijk wijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd hadden behoren te zijn.
b. De door ons te vergoeden schade zal worden gematigd wanneer de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade.
c. In verband met het aanvragen en zorgdragen voor bouwvergunningen ten behoeve van toiletten en aanverwanten berust de verantwoordelijkheid ten alle tijden bij de klant.
d. Opgegeven aantal montage dagen is indicatief, indien hier door welke reden dan ook van afgeweken wordt kan er geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding.

8. Onuitvoerbaarheid van opdracht

a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door ons niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ons bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, hebben wij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.
b. Daarnaast hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten en zijn wij niet in verzuim indien wij – ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten onze invloedssfeer liggen – tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen.
c. Onder ad b. genoemde omstandigheden worden mede verstaan het voldoen door onze leveranciers aan hun verplichtingen, alsmede brand, stakingen of werkonderbrekingen, of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import en handelsverboden, etc.
d. Indien de in dit artikel genoemde tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden heeft voortgeduurd, wordt tussen partijen bestaande overeenkomst ontbonden, zonder dat een van de partijen recht heeft op een vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
e. In wij onze verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

9. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, voortvloeiende uit door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke Rechter binnen het ressort ‘s-Hertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

10. Annulering

Bij vernietiging of verbreking van de overeenkomst door opdrachtgever kent Reno Toilet het recht om een schadevergoeding te eisen van 40% van de overeengekomen prijs van de te bepalen opdracht.